Pe teritoriul județului Suceava există un număr de 29 arii naturale protejate de interes național, inclusiv Parcul Național Călimani, și un număr de 30 arii naturale protejate de interes comunitar, din care șase sunt arii naturale de protecție avifaunistică (SPA) și 24 sunt situri de importanță comunitară.

Ariil naturale protejate de interes național

Arii naturale protejate de interes comunitar

Ariile naturale protejate de interes comunitar alcătuiesc Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, creată în scopul conservării patrimoniului natural al Uniunii Europene, realizarea acesteia bazându-se pe două directive: Directiva Habitate (numărul 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice) şi Directiva Păsări (numărul 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice).

Cele două directive reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia acestora.

Siturile sunt identificate şi declarate pe baze ştiinţifice, cu scopul de a menţine într-o stare de conservare favorabilă o suprafaţă reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate şi populaţii reprezentative de specii ale Europei.

Directiva Păsări a fost implementată prin Hotărârea de Guvern numărul 971 din 5 Octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea HG numărul 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Directiva Habitate a fost implementată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor numărul 2387/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinul MMDD numărul 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Obiectivul Natura 2000 este de a asigura conservarea habitatelor şi speciilor vulnerabile sau, unde este cazul, restaurarea lor pentru dobândirea unui statut de conservare favorabil.

Pe teritoriul județului Suceava se regăsește și o arie naturală protejată de interes internațional – Tinovul Mare Poiana Stampei. El este cea mai întinsă rezervaţie naturală de turbă din România, cu o suprafață de 681,0 hectare, localizată pe teritoriul comunei Poiana Ștampei, din județul Suceava, fiind declarată încă din anul 1955 monument al naturii. În anul 2007, Rezervația Tinovul Mare Poiana Ștampei a fost declarată sit de importanță comunitară, dobândind recunoaștere europeană ca parte integrantă a rețelei Natura 2000. Recunoașterea internațională a fost obținută odată cu aderarea la Convenția privind Zonele Umede (Ramsar, 1971) în anul 2011, prin declararea rezervației ca Zonă Umedă de Importanță Internațională.