Ariile naturale protejate de interes comunitar alcătuiesc Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, creată în scopul conservării patrimoniului natural al Uniunii Europene, realizarea acesteia bazându-se pe două directive: Directiva Habitate (numărul 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice) şi Directiva Păsări (numărul 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice).

Cele două directive reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia acestora.

Siturile sunt identificate şi declarate pe baze ştiinţifice, cu scopul de a menţine într-o stare de conservare favorabilă o suprafaţă reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate şi populaţii reprezentative de specii ale Europei.

Directiva Păsări a fost implementată prin Hotărârea de Guvern numărul 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea HG numărul 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Pe teritoriul județului Suceava se află 24 sunt situri de importanță comunitară.

Pe teritoriul județului Suceava se află șase arii naturale de protecție avifaunistică.